RMC Lentola

Aika: 25.-26.7.2020
Paikka: Lentolan kartingrata