Iame Series Finland

Aika: 6.-7.6.2020
Paikka: Lentolan kartingrata